Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Büroost

Tegevusvaldkonnad

Äriõigus

Aitame äriühingute asutamisel ja sellega seonduva dokumentatsiooni koostamisel. Pakume abi vajalike registreeringute, tegevuslubade ja litsentside hankimisel, üldkoosolekute ettevalmistamisel ja läbiviimisel, aktsia- ja osakapitali suurendamisel ning vähendamisel. Nõustame juhatuse ja nõukogu liikmete vastutuse küsimustes.
IMG_7120

Asjaõigus

Pakume õigusabi asjaõigustega seotud valdkondades – kinnisasjade omandamisel ja võõrandamisel, kaasomandi lõpetamisel, kaasomanike vaheliste kokkulepete sõlmimisel; nõustame hüpoteekide, servituutide, reaalkoormatiste ja pantidega seotud küsimustes; aitame ostueesõiguse vormistamisel ning muudeski asjaõiguslikes õigusküsimustes.

Pärimisõigus

Nõustame pärimisõigusega seotud küsimustes – aitame koostada testamenti ja pärimislepingut, nõustame pärandvara jagamisel. Anname nõu pärandi vastuvõtmise, pärandist loobumise ja pärijate vaheliste vaidluste küsimustes, sh aitame vaidlustada testamenti ja pärimislepingut.

Perekonnaõigus

Pakume õigusabi kõikides perekonnaõigust puudutavates menetlustes, sh esindame nii hooldusõigusvaidlustes kui ka ühisvara jagamisel. Selgitame erinevate perekonnaõiguslike kohustuste ja õiguste instituute ja pakume tekkinud probleemküsimustele parimaid objektiivseid lahendusi.

Tööõigus

Abistame töölepingute, kollektiivlepingute, töösisekorraeeskirjade, ametijuhendite, käskkirjade, materiaalse vastutuse lepingute, juhatuse ja nõukogu liikme teenistuslepingute ja teiste õigusdokumentide koostamisel, muutmisel ja lõpetamisel. Nõustame Teid tööõiguslikes küsimustes, esindame nii töövaidluskomisjonis, läbirääkimistel kui ka kohtuvaidlustes.

Täitemenetlus

Pakume abi kohtutäituri otsuste või tegevuse vaidlustamisel ning järelevalve menetluse algatamisel kohtutäituri tegevuse üle. Esindame Teid kohtutäituriga suhtlemisel, edastame täitemenetluse algatamiseks vajalikud dokumendid ning hoiame Teid kursis täitemenetluses toimuvaga. Nõustame Teid erinevates täitemenetlust puudutavates küsimustes, sh esindame ka kohtus.

Haldusõigus

Nõustame Teid haldusõigusega seonduvates küsimustes, esindame haldusorganite ees ning erinevates haldusmenetlustes. Selgitame tekkinud probleemküsimuste seaduslikkust ning nende seotust kohaliku omavalitsuse õigusaktidega. Koostame teabenõudeid, kaebusi, vaided ja muud vajalikku dokumentatsiooni.

Võlgade sissenõudmine

Abistame võlgnevuste sissenõudmisel nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses. Koostame nõudekirju, peame detailset ülevaadet Teie võlgnike võlgadest ning esindame Teie huve maksekäsu kiirmenetluses. Aitame võlgnevustega nii Eesti riigi territooriumil kui ka Euroopa Liidus. Vajadusel sõlmime maksekokkuleppeid.

Kindlustusõigus

Esindame Teid kindlustushüvitiste maksmise, maksmisest keeldumise või vähendamise vaidemenetlustes. Koostame vastuskirju, avaldusi, anname õiguslikke hinnanguid sõlmitud kindlustuspoliisidele, sh nõustame kindlustusriskide osas. Esindame Teid nii kohtus kui ka selle välistes menetlustes.IMG_7268

Tarbijaõigus

Aitame koostada tarbijalepinguid ning lahendada tarbijakaebusi. Teostame õiguslikku analüüsi tüüptingimuste ja tarbijalepingute vastavusele kehtivatele õigusaktidele ning kaardistame tüüptingimustest ja tarbijalepingutest tulenevaid riske. Esindame Teie huve tarbijakaebuste komisjonis ja kohtuvaidlustes.

Võlaõigus sh lepinguõigus

Nõustame Teid nii lepingueelsetel läbirääkimistel kui lepingu täitmisega seonduvates küsimustes. Koostame lepinguid, teostame lepingute õiguslikku analüüsi, hindame lepingute vastavust kehtivatele õigusaktidele ja lepingust tulenevaid juriidilisi riske. Aitame lepingute rikkumisest tulenevate pretensioonide ja nõuete esitamisel ning vaidluste lahendamisel nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses. Nõustame ja esindame lepinguvälistest võlasuhetest tekkinud kahju küsimustes.

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee