Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: Kas mul on õigus teabele?

Avaleht Foorum Muud küsimused Kas mul on õigus teabele? Vasta: Kas mul on õigus teabele?

#656
Katrin
Keymaster

Tere Tõnu,

Eesti Kultuurikapital on vastavalt Eesti Kultuurikapitali seaduse § 1 lg-le 1 avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle tegevuse eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi ning kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 3 lg 1 sätestab, et avalik teave (edaspidi teave) on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Sama seaduse § 4 lg 1 sätestab, et demokraatliku riigikorralduse tagamiseks ning avaliku huvi ja igaühe õiguste, vabaduste ja kohustuste täitmise võimaldamiseks on teabevaldajad kohustatud tagama juurdepääsu nende valduses olevale teabele seaduses sätestatud tingimustel ja korras ning lg 2, et teabele juurdepääs tuleb tagada igaühele võimalikult kiirel ja hõlpsal viisil.

AvTS § 5 lg 1 p 2 sätestab, et teabevaldajaks on avalik-õiguslik juriidiline isik.

Eeldades, et toetuste saamise pingerida on loodud või saadud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites, on Teil õigus vastavat teavet ka saada.

Teabe saamiseks tuleb teil pöörduda teabenõudega Eesti Kultuurikapitali poole, millele kohaldatavad nõuded leiate AvTS §-st 14. Seadus on kättesaadav siit – https://www.riigiteataja.ee/akt/12766090?leiaKehtiv.

Lugupidamisega
Katrin Kiisk

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee