Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: Lepingu tühisus

Avaleht Foorum Mul on küsimus võlaõigusest Lepingu tühisus Vasta: Lepingu tühisus

#645
Katrin
Keymaster

Tere Ahto,

Teie küsimusele leiab vastuse võlaõigusseadusest (VÕS). Selleks, et nõuda kelleltki kohustuse täitmist või selle tegemata jätmist, peab nende isikute vahel eksisteerima võlasuhe. Võlasuhe võib tekkida VÕS §-s 3 sätestatud alustest, Teie situatsiooni puhul on see tekkinud lepingust.

Nimetasite, et Teievaheline leping oli sõlmitud suuliselt. Vastavalt VÕS § 11 lg-le 1 on ka suuline leping kehtiv leping (va juhul, kui seadus sätestab kohustusliku vormi ning seda pole järgitud). Juriidiliselt oli tegemist teenuse osutamise lepinguga, täpsemini käsunduslepinguga. Muuhulgas võivad lepingulised kohustused lisaks lepingus ja seaduses sätestatule tuleneda ka lepingupoolte kutse- või tegevusalal kehtivatest tavadest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

VÕS § 24 lg 2 sätestab, et kui lepingupoolel on kohustus teha tulemuse saavutamiseks kõik mõistlikult võimalik, peab ta tegema niisuguseid pingutusi, nagu temaga samal tegevus- või kutsealal tegutsev mõistlik isik samadel asjaoludel teeks.

VÕS § 619 sätestab, et käsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) vastavalt lepingule osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma käsundi), käsundiandja aga maksma talle selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud. Samas sätestab VÕS § 620 lg-d 1 ja 2, et käsundisaaja peab käsundi täitmisel tegutsema käsundiandjale lojaalselt ja käsundi laadist tuleneva vajaliku hoolsusega ning ta peab täitma käsundi vastavalt oma teadmistele ja võimetele käsundiandja jaoks parima kasuga ning ära hoidma kahju tekkimise käsundiandja varale. Oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev käsundisaaja peab lisaks sellele toimima üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel.

Kõikidest neist õigusnormidest tulenevalt, saab järeldada, et korstnapühkija ei ole olnud Teiega aus tegelikkuses juba lepingueelsetel läbirääkimistel, ta ei ole täitnud oma kohustusi vajaliku hoolsusega ega täitnud käsundit oma üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel. Korstnapühkija, kes tegutseb oma majandus- ja kutsetegevuses, teab kindlasti, milliste tööde teostamine on tema pädevuses ning millised mitte. Samuti ei ole sellise asjaolu selgitamise kohustust Teil kui teenuse tellijal.

VÕS § 100 sätestab kohustuse rikkumise sisu, milleks mh on ka kohustuse mittkohane täitmine. Kohustuse rikkumisest tulenevate õiguskaitsevahenditena on Teil mh õigus lepingust taganeda (mille korral kuulub kogu lepingu tulemusena üleantu lepingupooltele tagastamisele, sh ka Teie poolt makstud tasu) või nõuda kahju hüvitamist jne.

Selleks, et jõuda oma resultaadini – saada makstud raha mittenõuetekohase teenuse osutamise eest tagasi – soovitaksin esmalt pöörduda otse korstnapühkija poole, kes võib-olla tagastab raha vabatahtlikult. Kui see ei õnnestu, siis on mõistlik koostada raha väljanõudmiseks vastav nõudekiri. Kui ka sellele ei reageerita, on ainus viis oma raha tagasi saamiseks pöörduda kohtu poole.

Heade soovidega
Katrin Kiisk

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee