Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: Küsimus korteriühistu kohta.

#629
Katrin
Keymaster

Tere Malle-Reet,

Korteriühistu põhikiri ja muud andmed on nähtavad e-äriregistris – http://www.rik.ee. Äriregistrist nähtub, et Teie korteriühistu registrisse kantud legaalne nimetus on “Korteriühistu P.Kerese 50” ning registrikood 80171767. Juhatuse liikmeks on äriregistri andmeil Mati Uula.

Kui Teie ja ülejäänud korteriomanikud pole rahul praeguse korteriühistu korraldusega, on Teile seadusega tagatud võimalus seda muuta. Täna reguleerivad korteriomanike ja korteriühistute vahelisi suhteid kolm seadust: korteriomandiseadus (KOS), mittetulundusühingute seadus (MTÜS) ja korteriühistuseadus (KÜS). MTÜS § 20 lg 3 sätestab, et juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksema esindatuse nõuet.

Kuna Teie majas on vaid 5 korterit, siis 1/10 kõikidest liikmetest tähendab sisuliselt ühe korteriomaniku kirjalikku nõuet. Teie poolt kirjeldatud asjaoludest nähtub, et olete esitanud koosoleku toimumise aja kohta juhatusele päringu, ent vastust pole tulnud. Kuna mulle ei ole teada, kuidas Teie kiri täpselt formuleeritud oli, siis juriidiliselt korrektne oleks teha MTÜS § 20 lg 3 alusel juhatusele kirjalik nõue kutsuda üldkoosolek kokku Teie poolt määratud kuupäevaks (nt 20. novembril) ning ühtlasi nimetate ka nõudes ära päevakorra, mida seal arutada soovite. Kui hiljemalt 7 päeva enne oodatava koosoleku toimumise kuupäeva ei ole juhatuse poolt üldkoosoleku toimumise teadet korteriomanikele väljastatud (so minu näite puhul hiljemalt 13. november), siis võib lugeda, et juhatus on Teie poolset nõuet eiranud ning seega on Teil õigus majaelanikega ise üldkoosolek kokku kutsuda.

KOS § 18 lg 3 sätestab, et korteriomanikel on võimalik üldkoosolek kokku kutsuda vähemalt ühe neljandiku korteriomanike algatusel. Seega antud juhul oleks võimalik üldkoosolek kokku kutsuda kahe korteriomaniku algatusel. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teavitatakse korteriomanikke kirjalikult. Teates tuleb ära märkida üldkoosoleku toimumise koht ja aeg ning koosoleku kokkukutsumise põhjus. Samuti tuleb teatesse märkida ka koosoleku päevakord ehk mida te seal arutada ja otsustada kavatsete. Üldkoosolekust tuleb korteriomanikke ette teavitada vähemalt üks nädal. Teie puhul tuleks siis lisada päevakorda mh juhatuse liikme tagasikutsumine ning uue juhatuse määramine, lisaks ka muud olulised küsimused (kui neid on).

Üldkoosolek on otsusevõimeline, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Seega antud juhul oleks vajalik otsuse vastu võtmiseks vähemalt kolme korteriomaniku poolthäält. Täpselt samamoodi on Teil võimalus nimetada ametisse uus juhatus (kas üks või mitu liiget). Täpsustan, et juhatuse liikmeks ei peagi olema sama maja korteriomanik, juhatuse liikmeks võib olla iga isik, kelle korteriomanikud ise valivad.

Üldkoosolek tuleb protokollida ning protokolliga vastu võetud korteriomanike otsused on siduvad edasiste toimingute tegemiseks.

Korteriühistu finantsseisu teada saamiseks tuleb uuel juhatusel esitada üldkoosoleku protokoll koos vastava avaldusega äriregistrisse eelmise juhatuse registrist kustutamiseks ning uue juhatuse määramiseks. Pärast registrikande muudatusi on uuel juhatusel võimalik minna sama protokolli alusel nt panka ning nõuda teavet korteriühistu finantsseisu või muude siduvate lepingute kohta. Seadusest tulenevalt on vanal juhatusel õigus ja kohustus anda uuele juhatusele välja kõik talle teadaolevad dokumendid ja asjakohane informatsioon, mis on tema valduses. Nõude mittetäitmine võib tuua kaasa vastutuse.

Heade soovidega

Katrin Kiisk

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee