Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: Täitemenetluse alustamise aeg.

Avaleht Foorum Mul on küsimus täitemenetluse kohta Täitemenetluse alustamise aeg. Vasta: Täitemenetluse alustamise aeg.

#2050
Katrin
Keymaster

Tere Marie

Teie küsimusele kohalduvat olukorda reguleerib eelkõige tsiviilseadustiku üldosa seadus (edaspidi TsÜS). Soovi korral on see lugemiseks kättesaadav siit – https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015106.

TsÜS § 157 lg 1 sätestab, et jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat. Seega tähendab see seda, et kui Teil on jõustunud kohtuotsus, siis on aega 10 aastat nõuda kohtuotsuses oleva nõude täitmist.

Kuna Te mainite oma küsimuses, et Teie puhul on tegemist pea 6 aastat tagasi jõustunud kohtuotsusega, siis on siinkohal oluline märkida veel seda, et enne 2011. aastat oli jõustunud kohtuotsuse aegumistähtaeg 30 aastat. See tähendab, et kõikide enne 01. märtsi 2011. a jõustunud täitedokumentide aegumistähtajad algasid 01. märtsist 2011 uuesti. Seega kui Teie poolt nimetatud kohtuotsus jõustus enne 01. märtsit 2011, siis aegub see nõue 01. märtsil 2021, sõltumata sellest, millal on kohtuotsus tegelikult jõustunud.

Lugupidamisega
Marjel Mõis
juristi assistent

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee