Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: Akti nõudmine 2 kuud hiljem

Avaleht Foorum Mul on ettevõtlusega seonduv küsimus Akti nõudmine 2 kuud hiljem Vasta: Akti nõudmine 2 kuud hiljem

#1804
Katrin
Keymaster

Tere Marko-Eero,

Töövõtulepinguga seonduvat reguleerib võlaõigusseadus (edaspidi VÕS). See on soovi korral kättesaadav siit.

Teie küsimusest ei selgu, kas Teie ja peatöövõtja vahel oli sõlmitud ka kirjalik leping, mis konkretiseeris tellitavate tööde sisu ja muid olulisi tingimusi, ent arvestades mitmeid erinevaid tasustamisega seotud erisusi ja töö pealiskaudset kirjeldust selle valmimise kokkulepete osas, võib ilmselt eeldada, et tegemist oli suusõnalise kokkuleppega. Kui leping puudub, tuleb lähtuda seaduses sätestatust, sest tegelike kokkulepete (sh ka maksekohustuste tingimuste) tõendamine on kas väga keeruline või välistatud.

VÕS § 636 lg 1 sätestab, et kui töövõtulepingu esemeks on asja valmistamine, muutmine või muu tulemuse saavutamine, mida on võimalik üle anda, tuleb see tellijale (so peatöövõtja) üle anda. Ning VÕS §-st 638 tuleneb omakorda tellija kohustus valmis töö vastu võtta, kui töö üleandmine oli kokku lepitud või kui see on töö omadustest tulenevalt tavaline. Töö loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui tellija alusetult ei võta valmis tööd vastu talle selleks töövõtja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul.

Tööde üleandmisel koostatakse tavapäraselt üleandmise-vastuvõtmiseakt, kus esitatakse teostatud tööde nimekiri ning tellijal kui majandus- ja kutsetegevuses tegutseval juriidilisel isikul on kohustus tööde vastuvõtmisel töö viivitamatult üle vaadata või üle vaadata lasta.

VÕS § 637 lõikest 3 tulenevalt muutub töövõtja (so teie kui alltöövõtja) tasunõue sissenõutavaks alates töö valmimisest. Sama paragrahvi lg 4 sätestab omakorda, et kui kokku on lepitud töö vastuvõtmine tellija poolt või kui see on tavaline, muutub töövõtja tasunõue sissenõutavaks, kui töö on vastu võetud või loetakse vastuvõetuks. Kui töö tuleb üle anda ositi ja hind on samuti määratud ositi, tuleb iga osa eest tasuda vastava tööosa vastuvõtmisel.

Te kirjeldasite, et kuu aega pärast töövõtulepingu sõlmimist (ehk töödega alustamist) tasus peatöövõtja Teile tehtud töö eest, ent vähemas määras kokkulepitust. Eelnevast järeldub, et töövõtja kinnitas tasu maksmisega töö vastuvõtmist vähemalt osaliselt (so selleks hetkeks valminud määras), mistõttu võib järeldada, et Teie vahel kujunes praktika, mille kohaselt peatöövõtja ei pea eraldi tööd vastu võtma (sh vastava aktiga), vaid töö loetakse valmimisest alates vastuvõetuks, kuivõrd tegemist on tööga, mida pole võimalik tulenevalt selle olemusest füüsilise vallasasjana üle anda.

Õigusvaidluste vältimiseks soovitan Teil edaspidi siiski enda ettevõtte huvides ja tõendamiskoormise vähendamiseks teostada iga kindla perioodi järel valminud töödele vastav akt, mille mõlemapoolselt allkirjastate, et kinnitada tehtud tööd tasu sissenõudmise eeldusena. Praeguses olukorras võiks teoreetiliselt peatöötvõtja eelkõige paluda valminud tööde akti nendele töödele, mis on tehtud pärast esimese tasu laekumist, sest esimese osa on ta tasu maksmisega juba nõuetekohaselt vastuvõtnud, ent kuivõrd kogu tasu ei ole Teieni laekunud ning ka valminud tööde kogumaht ei ole üheselt määratletud, on ka varasema akti koostamine sh Teie endi huvides.

Lugupidamisega

Katrin Kiisk
Jurist

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee