Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Vasta: Alaealise lapse pärimise loobumine kohtu nõusolekul

Avaleht Foorum Mul on küsimus kohtusse pöördumise kohta Alaealise lapse pärimise loobumine kohtu nõusolekul Vasta: Alaealise lapse pärimise loobumine kohtu nõusolekul

#1549
Katrin
Keymaster

Tere Maarja,

Sellist ühtset ankeeti pärandvarast loobumise avalduse esitamiseks paraku riiklikul tasandil loodud ei ole. Veebilehel http://www.kohus.ee on olemas küll mõningad üldised blanketid, mida saab kohtusse pöörduja teatud juhtudel kasutada, ent Teie poolt küsitud dokument sellesse nimistusse ei kuulu ning kohe selgitan miks. Muud blanketid on kättesaadavad siin: http://www.kohus.ee/et/kohtumenetlus/dokumentide-vormistamisest.

Teie kui alaealise lapse seaduslik esindaja, eeldades, et olete hooldusõiguslik vanem, kohustute hoolitsema nii oma lapse isiku kui ka tema vara eest. Vara eest hoolitsemine tähendab mh ka lapsele pärandatava vara küsimuste lahendamist ning päritava vara enda eest hoolitsemist. Selleks, et lapse varalised huvid oleksid maksimaalselt kaitstud, on seadusandja näinud ette need juhud, mil vanem ei saa ise ainuisikuliselt otsustada, kuidas ta teatud varalistes tehingutes käitub, vaid tal on vaja selleks kohtu luba – sh ka pärandist loobumise küsimuses.

Samas tuleb siin eristada kahte erijuhtumit, mis Teie küsimusest otseselt välja ei tule, aga mis on Teie küsimuse lahendamisel oluline. Nimelt sätestab perekonnaseaduse (PKS) § 131 lg 1 kõik need juhud, mil vanem on kohustatud lapse nimel tehingute tegemiseks taotlema selleks eelnevalt kohtu luba – need on eraldi väljatoodud PKS §-des 187 ja 188 ning nende seas on mh äramärgitud ka vanema kohustus taotleda kohtu luba alaealise lapse nimel pärandist loobumiseks. Samas sätestab PKS § 131 lg 2, et kohtu nõusolek ei ole vajalik pärandist loobumiseks, kui lapse õigus pärandile on tekkinud lapse suhtes esindusõigust omava vanema pärandist loobumise tagajärjel. See tähendab, et kui Teie laps on pärijaks seetõttu, et Teie ise või tema teine vanem on pärandist loobunud, mistõttu astub ta järgmise seadusejärgse pärijana pärijate ringi, siis sellisel juhul pärandist loobumiseks ei ole kohtu luba vajalik. Kui laps on aga pärija otse (st otsene seadus- või testamendijärgne pärija), mitte pole sattunud pärimisringi kellegi loobumise tõttu, on tema pärandist loobumise õiguse realiseerimiseks tarvilik küsida kohtult luba. Põhjus, miks see nii on, lasub lapse parimates huvides – kohus peab olema veendunud, et vanem teeb lapse jaoks parima otsustuse ega loobuks näiteks põhjendamatult pärandvarast, millega laps tegelikkuses omandaks vara. Praktikas on sellised juhtumid tõenäoliselt harvad, aga lapse huvi ülimuslikkuse tõttu on just selline regulatsioon vajalik.

Seega, juhul kui Teie alaealine laps on saanud pärijaks Teie või oma teise vanema pärandist loobumise tõttu, ei ole Teil tarvilik taotleda kohtu luba pärandist loobumiseks ka lapse nimel, vaid vastava avalduse saate teha otse pärimismenetlust algatavale notarile.

Kui Teie laps on aga otsepärija, tuleb tõepoolest pöörduda alaealise seadusliku esindajana kohtusse, et taotleda pärandist loobumise luba. Taotluses tuleks ära märkida mh ka nimekiri Teile teadaolevast vara- ja võlanimekirjast ning põhjendused selle kohta, miks on loobumine lapse huvides. Seda, milline näeb kohtumenetlus välja edaspidi, on praktikas erinev – reeglina palub kohus Teil lapsevanemana pärimismenetlus siiski algatada ning väljastada notaril talle päringute alusel teada saanud nimekiri pärandi koosseisust. Võib juhtuda, et kohus näeb ette ka muid kohustusi ning selles osas on menetlused lähtuvalt asjaoludest alati erinevad. Praktikas on tavapärane, et kui notari poolt kohtule esitatud pärandvara koosseisus ületavad varad selle kohustusi (st, et pärandvara bilanss on plussis), siis nõusolekut loobumiseks ei anta – st, et pärandist loobumiseks kohtu nõusoleku saamine eeldab eelkõige pärandvara koosseisus kohustuste ülekaalu.

Lisaküsimuste korral olete alati teretulnud kontakteeruma meie juristidega.

Heade soovidega

Katrin Kiisk
Jurist

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee