Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Kas korteri uuel omanikul on õigus tõsta üür kolmekordseks?

Avaleht Foorum Mul on küsimus üürisuhete/korteriühistute kohta Kas korteri uuel omanikul on õigus tõsta üür kolmekordseks?

Viewing 1 reply thread
 • Autor
  Postitusi
  • #1771 Reply
   Pille Kokk
   Guest

   Tere,sooviks teavet oma õiguste kohta üürnikuna.Olen üürnik suulise lepinguga aga seoses omaniku vahetusega(korter läks enampakkumisele) on tema sooviks nüüd kirjalik leping ja kolmekordne üüritõus.Lepinguga olen nõus aga nii suurt üüri võimatu maksta.Kui palju pean ette teatama lahkumisest ja kas selle aja sees olen kohustatud
   kõrgemat üüri maksma.Leping hakkab kehtima 01.01.2016

  • #1802 Reply
   Katrin
   Keymaster

   Tere Pille,

   Teie küsimusele kohalduvat olukorda reguleerib eelkõige võlaõigusseadus (edaspidi VÕS). Soovi korral on see lugemiseks kättesaadav siit – https://www.riigiteataja.ee/akt/107072015013.

   Teie küsimusest ei nähtu, kas Teil oli sõlmitud tähtajaline või tähtajatu leping. Kuna Teil oli sõlmitud suuline leping, siis Teie küsimustele vastates, eeldan, et Teil oli sõlmitud tähtajatu leping.

   VÕS § 291 lg 1 sätestab, et kui üürileandja võõrandab kinnisasja pärast kinnisasja üürniku valdusse andmist või kui üüritud asja omanik vahetub pärast asja üürniku valdusse andmist asja võõrandamise korral sundtäitmisel või pankrotimenetluses, lähevad üürilepingust tulenevad üürileandja õigused ja kohustused üle asja omandajale. Selle sätte kohaselt lähevad uuele üürileandjale üle kõik need õigused ja kohustused, mida Teie olete eelmise üürileandjaga oma lepingus kokku leppinud. Seega sellel hetkel, kui üürileandja on vahetunud, kehtib üürileping edasi nendel tingimustel, mis on Teil eelmise üürileandjaga kokku lepitud. Kui Te nüüd sõlmite uue üürileandjaga lepingu kirjalikult, siis sisuliselt ei ole tegemist mitte uue lepingu sõlmimisega, vaid lihtsalt juba olemasoleva lepingu kirjaliku vormistamisega samadel tingimustel. Juhin Teie tähelepanu aga asjaolule, et kirjaliku üürilepingu sõlmimine on tegelikkuses ka Teie enda huvides. Hetkel on Teil väga raske asuda tõendama seda, millised olid täpsed kokkulepped Teie ja eelmise omaniku vahel, kuivõrd täpseid tingimusi (eelkõige sellised, milles on seadusest tulenevalt õigus erinevalt kokkuleppida) tõendavaid kirjalikke kokkuleppeid tõenäoliselt ei ole.

   Küll aga on oluline märkida, et uus üürileandja ei saa üürihinda tõsta seda vaid suuliselt sedastades. Kui üürileandja soovib lepingutingimusi muuta, mh nt üürihinda tõsta, siis peab ta seda tegema seaduses sätestatud korras. Üürileandja peab Teid üürihinna tõstmise soovist teatama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 päeva enne üüri tõstmist ja seda põhjendama (VÕS § 299 lg 2). Pärast kirjaliku teate kättesaamist on Teil õigus see omakorda vaidlustada 30 päeva jooksul, näiteks põhjusel, et üürileandja soovitud üürihind on samasuguse asukoha ja seisundiga eluruumi tavalise üüriga võrreldes ülemäära kõrge.

   Kui Te uutes tingimustes üürileandjaga omavahelisele kokkuleppele ei jõua ning uus üürileandja soovib Teiega uutel tingimustel uut üürilepingut sõlmida, tuleb tal esmalt esimene üürileping lõpetada. VÕS § 312 lg 1 sätestab, et kinnisasja, elu- või äriruumi, laevakinnistusraamatusse kantud laeva ja Eesti õhusõidukite registrisse kantud õhusõiduki üürimise puhul võib kumbki lepingupool tähtajatu üürilepingu üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud.

   Teie olukorras soovitaksin ma uuele üürileandjale selgitada tingimusi, mis Teil oli eelmise üürileandjaga kokkulepitud ning kui tema soovib neid tingimusi muuta ja Te mõistlikule mõlemaid osapooli rahuldava kokkuleppeni ei jõua, siis on võimalik leping ka poolte kokkuleppel ära lõpetada, sealjuures kokkuleppides mõistlik aeg, mil tuleb korter vabastada.

   Lugupidamisega

   Marjel Mõis
   juristi assistent

Viewing 1 reply thread
Vasta: Kas korteri uuel omanikul on õigus tõsta üür kolmekordseks?
Teie informatsioon:
1 + 3 =

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee