Tööpäeviti 09:00 - 17:00 / +372 513 0535

Lepingu tühisus

Avaleht Foorum Mul on küsimus võlaõigusest Lepingu tühisus

Viewing 1 reply thread
 • Autor
  Postitusi
  • #641 Reply
   Ahto
   Guest

   Tere !

   Mure järgmine: päästeameti nõudmisel sai ahjuküttega majale tellitud korstnate videouuring, mille käigus pidi tuvastatama, kas korstnate seisukord vastab tuleohutusnõuetele. Võtsin kirja teel ühendust korstnapühkijaga, kellele kirjeldasin, et vajan korstnate videouuringut ning sellele järgnevalt akti korstnate seisukorra kohta, päästeametile.
   Korstnapühkija tuli kohale, tegi uuringu, koostas akti ja väljastas arve (900 €), mille koheselt tasusin. Sama akt tuli saata ka korstnapühkijate koja juhatusele, kes koos päästeametiga pidi võtma vastu otsuse, kas majale antakse luba kütmiseks või mitte.
   Korstnapühkijate koda vaatas akti üle ja andis teada, et antud korstnapühkija kvalifikatsioon ei olnud sellise akti väljastamiseks piisav, ta poleks tohtinud seda väljastada ja päästeamet seda akti ei aktsepteeri. Korstnapühkijate kojast öeldi, et vastavalt kutsestandartile ja asjakohastele õigusaktidele ei ole I-kutsetaseme korstnapühkijal õigust teostada sellist tööd, kuna puudub vastav koolitus ja praktika.

   Minu küsimus seisneb nüüd selles, et kas mul on õigus töö eest makstud tasu (900 €) tagasi nõuda, sest korstnapühkija ise pidi ju teadma, et tema kvalifikatsioon ei ole selliseks toiminguks piisav ja pidanuks ka mind sellest teavitama, mida ta ei teinud. Ma maksin selle eest, et saada akt päästeametile, mida ma nüüd ikkagi ei saanud. Kui mina tegin talle pakkumise ja tema nõustus ja asus ka tegu sooritama, siis on meie vahel ju sõlmitud leping, mille mina aga sõlmisin olulisi asjaolusid teadmata.

   Kas ja mille alusel oleks mul võimalik töö eest makstud raha tagasi küsida.

  • #645 Reply
   Katrin
   Keymaster

   Tere Ahto,

   Teie küsimusele leiab vastuse võlaõigusseadusest (VÕS). Selleks, et nõuda kelleltki kohustuse täitmist või selle tegemata jätmist, peab nende isikute vahel eksisteerima võlasuhe. Võlasuhe võib tekkida VÕS §-s 3 sätestatud alustest, Teie situatsiooni puhul on see tekkinud lepingust.

   Nimetasite, et Teievaheline leping oli sõlmitud suuliselt. Vastavalt VÕS § 11 lg-le 1 on ka suuline leping kehtiv leping (va juhul, kui seadus sätestab kohustusliku vormi ning seda pole järgitud). Juriidiliselt oli tegemist teenuse osutamise lepinguga, täpsemini käsunduslepinguga. Muuhulgas võivad lepingulised kohustused lisaks lepingus ja seaduses sätestatule tuleneda ka lepingupoolte kutse- või tegevusalal kehtivatest tavadest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

   VÕS § 24 lg 2 sätestab, et kui lepingupoolel on kohustus teha tulemuse saavutamiseks kõik mõistlikult võimalik, peab ta tegema niisuguseid pingutusi, nagu temaga samal tegevus- või kutsealal tegutsev mõistlik isik samadel asjaoludel teeks.

   VÕS § 619 sätestab, et käsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) vastavalt lepingule osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma käsundi), käsundiandja aga maksma talle selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud. Samas sätestab VÕS § 620 lg-d 1 ja 2, et käsundisaaja peab käsundi täitmisel tegutsema käsundiandjale lojaalselt ja käsundi laadist tuleneva vajaliku hoolsusega ning ta peab täitma käsundi vastavalt oma teadmistele ja võimetele käsundiandja jaoks parima kasuga ning ära hoidma kahju tekkimise käsundiandja varale. Oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev käsundisaaja peab lisaks sellele toimima üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel.

   Kõikidest neist õigusnormidest tulenevalt, saab järeldada, et korstnapühkija ei ole olnud Teiega aus tegelikkuses juba lepingueelsetel läbirääkimistel, ta ei ole täitnud oma kohustusi vajaliku hoolsusega ega täitnud käsundit oma üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel. Korstnapühkija, kes tegutseb oma majandus- ja kutsetegevuses, teab kindlasti, milliste tööde teostamine on tema pädevuses ning millised mitte. Samuti ei ole sellise asjaolu selgitamise kohustust Teil kui teenuse tellijal.

   VÕS § 100 sätestab kohustuse rikkumise sisu, milleks mh on ka kohustuse mittkohane täitmine. Kohustuse rikkumisest tulenevate õiguskaitsevahenditena on Teil mh õigus lepingust taganeda (mille korral kuulub kogu lepingu tulemusena üleantu lepingupooltele tagastamisele, sh ka Teie poolt makstud tasu) või nõuda kahju hüvitamist jne.

   Selleks, et jõuda oma resultaadini – saada makstud raha mittenõuetekohase teenuse osutamise eest tagasi – soovitaksin esmalt pöörduda otse korstnapühkija poole, kes võib-olla tagastab raha vabatahtlikult. Kui see ei õnnestu, siis on mõistlik koostada raha väljanõudmiseks vastav nõudekiri. Kui ka sellele ei reageerita, on ainus viis oma raha tagasi saamiseks pöörduda kohtu poole.

   Heade soovidega
   Katrin Kiisk

Viewing 1 reply thread
Vasta: Lepingu tühisus
Teie informatsioon:
− 8 = 1

STK Õigusbüroo OÜ © 2016. Kõik õigused kaitstud. | info/at/stklaw.ee